« Geri Dön

Emlakç?l?kta ?tibar Yönetimi

?tibar bir ki?inin ailesinden ald??? genler ve terbiye, çevre faktörleri, e?itim-ö?retim, vb. etkenler sonucunda elde etti?i güvenilir, prestijli, hat?r? say?l?r, kulak as?l?r olma halidir. Bu tan?m? herkes farkl? yapabilir, ancak genel çerçeve benzeri tan?mlar? kar??m?za ç?kar?r... Kurumsal itibar ise bir kurumun muhatap oldu?u hedef kitlesi üzerinde b?rakt??? alg?d?r.

Emlakç?l?kta bu alg? yönetimi oldukça önemlidir. Kurumlar?n, insanlar?n ciddi emekleri, birikimleri sonucu sahibi olduklar? gayrimenkullerin kiralanmas? veya sat?lmas?n? üstlenmek veya bir gayrimenkulü sat?n almak, kiralamak için arac?l?k etmek ciddi bir güven gerektirir. 

Bu güveni kazanmak ise önce donan?ml?, tutarl?, objektif olmay? ; sonras?nda da sabretmeyi gerektirir. Bizim sektörümüzde donan?mdan kast etti?im ki?isel ve mesleki e?itimler, güncel mevzuat? takip etmek, teknolojik alt yap?ya sahip olmak, geni? ve size güvenen bir mü?teri portföyüne sahip olabilmektir. Tutarl? olmak, sizden hizmet alan kurum ve ki?ilerin bilginize müracaat ettikleri farkl? zamanlarda benzeri bilgileri verebilir olman?z ve sonucunda size dan??ana kazand?rabilmenizdir. Objektif olmak, size dan???lan bir gayrimenkul kayd?n?n kim taraf?ndan sorulursa sorulsun bilgisini veya fiyat?n? do?ru verme sorumlulu?udur. Bir gayrimenkul ile ilgili ; mü?teriniz taraf?ndan, ba?ka bir meslekta??n?z taraf?ndan veya sizin taraf?n?zdan sat?ld???nda-al?nd???nda-kiraya verildi?inde veya kiraya tutuldu?unda görü? beyan etmeniz gerekti?inde “ç?karlar?n?zdan uzak” do?ru bilgiyi verebilmek veya bilgi vermeyi red etmek bir sorumluluktur. Piyasada zaman-zaman baz? meslekta?lar?m?z?n kendilerinin bir yer satmaya çal??t?klar?, güvenen bir mü?terinin ba?ka bir yeri sat?n almak için kendilerine dan??t?klar? durumlarda (kendileri, kendi portföyünden ba?ka bir yer satabilmek için) yan?lt?c? bilgi verdi?ine tan?k olmaktay?z veya duymaktay?z. Oysa do?ru bilgiyi verseler belki bu mü?teriye bir yer satamayacaklar veya alamayacaklar ama “kazand?klar? güven” ve alacakl? duruma geçtikleri “vefa” sayesinde ileride bu mü?terileri veya mü?terinin tavsiye etti?i biriyle kesinlikle bir i? yapabileceklerdir. Bir ba?ka tercih de medeni cesareti ortaya koyarak ; “Beyefendi/han?mefendi ben size bir yer almaya/satmaya çal???yorum. Ba?ka bir emlak firmas?ndan satman?z/alman?z halinde de emeklerim bo?a gidecektir. Bu tür bir dan??manl?k için konumum uygun de?ildir. Bu konuda aff?n?z? istiyorum, yard?mc? olamayaca??m…” diyebilmek gereklidir.
Emlak firmalar?ndan hizmet alan ki?i veya kurumlar?n da itibar yönetimi konusunda titiz davranmalar? gereklidir. Güvenilir, randevusuna sad?k, marka de?eri yüksek, hizmet bedeli ödemede problem ya?atmayan mü?teriler emlakç?lar gözünde her zaman muteberdir. Bu itibar yönetiminin ödenecek hizmet bedellerinin çok ötesinde kazançlar getirdi?i ise tart??mas?zd?r.

Meslekta?lar aras? güven belki de en önemli konulardan biridir. “Sel gider, kum kal?r…” sözünde de vurguland??? gibi, mü?terinin birkaç senede bir olan bir i?ine kar??n ; emlakç?lar?n kendi aralar?nda sürekli birbirlerini tamamlayan portföy al??veri?i söz konusudur. Burada temel konular ; güvenmek ve güvenilmek, ?effaf olmak, prensipli olmak, mümkün oldu?unca yaz??arak bilgi al??veri?i yapmak ve çeki?meli konular? ki?iselle?tirmeden çözmeye çal??makt?r.

Geçen sene yapt???m?z i?lere bakt???m?zda en fazla i?i memnun mü?terilerimiz ve referanslar? ile, sonras?nda da memnun meslekta?lar?m?zla yapt???m?z? rakamlar ve i? adetleri ile de çok net görebilmekteyiz.

Bir ba?ka konu da emlakç?l???n itibar yönetimi … Emlakç?l???n geni? bir mevzuat?n?n olmamas?, bir “meslek” de?il de bir “i?” olmas? problemlerin çözülememesinde çok temel bir etkendir. Meslekta?lar aras? ya?anan problemlerde olsun, emlakç?-mü?teri problemlerinde olsun tek çözüm noktas?n?n adli yarg? olmas? ; bu sürecin uzun ve sonuçlar?n?n bir kurumsal haf?za olu?turamamas? maalesef sorunlar?n ortadan kalkmamas?na neden oluyor. Oysa meslek içi bir alg? yönetimi , örgütlenme ile disiplinel bir yap? geli?tirilebilir “bir meslek olma lobisi” yap?labilir. ?lerleyen bir süreçte bu problemlerin düzelece?ine inan?yorum.

?tibar yönetimi her insan ili?kisinde, her kurumlar aras? diyalogda tart??mas?z önemlidir. Ancak istatistiklerin çok gerçekçi olmad???, ölçülebilir de?erlerin fazlaca bulunmad??? gayrimenkul sektöründe ; hem sektörün, hem gayrimenkul firmas?n?n, hem de gayrimenkul dan??man?n?n itibar? çok önemlidir. K?sa vadeli kurnazca ç?kar hesaplar?n?n problem ve zarar, do?ru bilgi aktar?m?n?n ise orta ve uzun vadede getirdi?i kazanç tart???lmazd?r. ??inde ba?ar?l? olmu?, uzun y?llard?r ticaret hayat?n?n içinde sayg?n bir ?ekilde var olmay? ba?arm?? i? insanlar?n?n biyografilerinde benzer hikayeleri çoklukla bulabilirsiniz.

Ulvi Özcan
Bosforce Yönetici Orta??
ulvi.ozcan@bosforce.com.tr

www.bosforce.com.tr 


Kategori: Ayda Bir (Kö?e Yaz?s?) Okunma: 1749 Tarih: 17 Mart 2013 / Pazar Yazar: Ulvi Özcan