« Geri Dön

Kandilli ?smail Pa?a Yal?s?

Kandilli’de bulunan ?smail Pa?a Yal?s?’n?n da mimar?n?n kom?usu Abut Efendi Yal?s? gibi devrin ünlü mimarlar?ndan Garabet Balyan oldu?u söyleniyor.
Bahçesinde bulunan kay?klar için yap?lm?? büyük havuzdan dolay?, ‘’Havuzlu Yal?’’ olarak da bilinen bu yal? iki bölüm halindedir. Zaman?nda
Abut Efendi Yal?s?’na biti?ik olan k?s?m ‘’Harem’’, K?br?sl? Yal?s?’na bakan kuzey k?sm? da ‘’selaml?k’’ olarak kullan?lm??t?r. Haremde bulunan merdiven, çift tarafl?, iki katl? orijinal bir ç?k??a sahiptir.
Yal? önceden Kazaskerzade Seyda Bey’inmi?; sonra As?m Pa?a, daha sonra da
Çengelo?lu Tahir Pa?a, ondan da Anadolu Kazaskeri Ethem Efendi alm??. Bu yal?n?n bir ismi de Kazasker Ethem Efendi Yal?s?’d?r. Yang?ndan sonra, yal?n?n ‘’arsa’’ hissedarlar?ndan S. Faruk Akçer’in 21 A?ustos 1975’de verdi?i bilgiler: ‘’Yal?n?n (1975’e göre) 120 senelik tarihçesinde Mabeyn Ba?katibi Süreyya Pa?a’n?n ve Prof. Dr. ?hsan ?ükrü Aksel’in babas?n?n ismi geçer. Bu zat yal?y? Kazaskerzade’den sat?n alm??. Yal?ya ?smail Pa?a Yal?s? denmesinin sebebi ?udur: Büyükannem (Sultan II. Abdülhamid’in mabeyncilerinden ve matbaac? olarak tan?nan Osman Bey’in k?z?, Mabeyn Ba?katibi Süreyya Pa?a’n?n e?i ve Yunan Harbi gazilerinden Ethem Pa?a’n?n bald?z?) F?triye Han?m, ikinci evlili?ini (1896-98’de) ?smail Pa?a ile yap?nca, yal?y? çocuklar? üzerine sat?n al?yor; kendisi sahip gözükmüyor. Fakat tamirlerini ve sair i?lerini aile erke?i olarak ?smail Pa?a yapt?r?nca, ?smail Pa?a Yal?s? olarak an?la gelmi?tir. Yang?ndan önce yal?, Harem’e bahçeden giri? ; 1 büyük sofa, sofan?n bat? taraf?nda 3 oda ve 2 hela , sofa denize kadar uzanmaktad?r. Birinci kat: Tekrar (20 x 12 m. geni?li?inde) büyük bir sofa ve tekrar 3 oda. Her iki katta ayr?ca, do?u yönünde ayd?nl??a bakan iki?er oda mevcuttur. Merdiven sofan?n güneyinden ç?kar. Selaml?k k?sm? : Yal?n?n kuzeyindeki bu k?sm?n iki giri?i vard?. Biri bahçeden, biri havuz taraf?ndan ve merdiven alt?ndan idi. Merdiven sofas? biraz daha küçük olarak 11x2=66m2 idi. Bu katta bir de hela vard?. ?kinci kat: Deniz taraf?nda 3 oda, 1 sofa, hela, havuz taraf?nda 2 oda; bahçe/güney taraf?nda büyük bir oda vard?. Yal?n?n in?a sahas? zemin kat?nda 580 m2, üst iki kat ç?kmalardan dolay? 630 m2 idi.
1972 y?l?nda tamamen yanm??, 1981 y?l?nda yerine 8
yal? dairesi olan bir apartman yap?lm??t?r.

 


Kategori: Bo?aziçi Yal?lar? Okunma: 3652 Tarih: 07 Temmuz 2012 / Cumartesi Yazar: Ulvi Özcan